Načítavam
X

Reklamačný poriadok

Internetového obchodu www.fajnyeshop.sk

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení, a Všeobecnými obchodnými podmienkami Internetového obchodu www.fajnyeshop.sk (ďalej len „VOP“).

1.2. Obchodné meno:
KUĽAŠ s. r. o.
Sídlo: Púpavová 2558/3,
Ľubotice 080 06
Zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka číslo 39094/P
IČO: 52 688 224, DIČ: 2121102786, IČ DPH: SK2121102786
Bankový účet: SK03 1100 0000 0029 4307 7547
Konajúca prostredníctvom: Mgr. Zuzana Kovalčíková, konateľ(ďalej len “Predávajúci”)

1.2.1. Kontaktné údaje Predávajúceho:
KUĽAŠ s. r. o.
Adresa: Púpavová 2558/3, 080 06 Ľubotice, Slovenská republika
Tel. č.: +421907121333
Email: info@fajnyeshop.sk

1.3. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Kupujúceho – Spotrebiteľa pri uplatňovaní práv z vád tovaru v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy na diaľku s Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu Predávajúceho www.fajnyeshop.sk.

1.4. Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom Internetovej stránky Predávajúceho a obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu. Týmto reklamačným poriadkom sa upravujú právne vzťahy medzi Kupujúcim, ktorý je Spotrebiteľom, a Predávajúcim. Právne vzťahy vyplývajúce z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa riadia podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

1.5. Spotrebiteľom je každý taký Kupujúci, ktorý pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa tohto Reklamačného poriadku a podľa Všeobecných obchodných podmienok zverejnených na stránke Internetového obchodu Predávajúceho nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

2. Odkazy

2.1. Tento Reklamačný poriadok tvorí súčasť VOP zverejnených v Internetovom obchode Predávajúceho.

3. Zodpovednosť predávajúceho za vady Produktov (tovarov a služieb)

3.1. Predávajúci je povinný dodať Produkt v súlade s uzavretou kúpnou zmluvou, t. j. v požadovanej akosti, množstve a bez vád (faktických a právnych).

3.2. Predávajúci zodpovedá za vady Produktu, ktoré má Produkt pri prevzatí Kupujúcim. Ak nejde o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady tovaru, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Nároky z vady tovaru musí Kupujúci uplatniť u Predávajúceho bez zbytočného odkladu.

3.3. Kupujúci je oprávnený predávaný tovar pred jej prevzatím prezrieť.

3.4. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru spôsobené:

 • chybnou alebo neodbornou inštaláciou tovaru;
 • použitím tovaru v rozpore s návodom na obsluhu alebo charakterom tovaru;
 • neodborným alebo neoprávneným zásahom do tovaru;
 • cudzími látkami a tekutinami vniknutými do tovaru;
 • neodvratnou udalosťou (živelné pohromy, atď.);
 • spojením tovaru s neoriginálnym príslušenstvom resp. príslušenstvom iného výrobcu;
 • skladovaním tovaru mimo teplotného rozsahu;
 • skladovaním alebo prevádzkou tovaru v prašnom, chemicky agresívnom alebo inak nevhodnom prostredí;
 • závady tovaru spôsobené opotrebením a nesprávnym užívaním tovaru;
 • ak má predložený záručný list zrejmé známky neoprávnene vykonaných zmien údajov alebo ak je na tovare odlišné výrobné číslo od toho, ktoré je uvedené v záručnom liste.

3.5. Ak Predávajúci ponúka pri kúpe tovaru Kupujúcemu k predávanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na Kupujúcom, či ponúkaný tovar ako dar prijme alebo odmietne. Súčasne s uzavretím kúpnej zmluvy tak dôjde aj k uzavretiu darovacej zmluvy, ktorej predmetom bude bezodplatný prevod vlastníckeho práva k takémuto daru. Takýto dar však nie je predaným tovarom, a preto Predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady.

3.6. Ak Predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na tieto vady Kupujúceho pri ponuke daru upozorniť. V prípade, ak má dar vady, na ktoré Predávajúci Kupujúceho neupozornil, je Kupujúci oprávnený dar vrátiť, avšak bez nároku na nový dar. Ak Kupujúcemu vznikne právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie Kúpnej ceny, a rozhodne sa toto právo uplatniť, odstupuje zároveň aj od darovacej zmluvy, ktorá bola uzatvorená súčasne s kúpnou zmluvou, ako je uvedené v predchádzajúcom bode, a Kupujúci je povinný vrátiť Predávajúcemu všetko, čo podľa tej-ktorej zmluvy dostal, t. j. aj tovar prijatý ako dar. Odstúpiť od takejto darovacej zmluvy je možné iba súčasne s odstúpením od príslušnej kúpnej zmluvy.

4. Záručná doba

4.1. Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba, pokiaľ ide o použitú vec, je 12 mesiacov. Záručné doby začínajú plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.

4.2. Ak Kupujúci nie je spotrebiteľom, spravujú sa vzniknuté zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim ustanoveniami Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť v zmysle ustanovenia Čl. IV, bod 4.1 tohto Reklamačného poriadku.

4.3. Doba od uplatnenia práva Kupujúceho zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy Kupujúci toto právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy tovaru a o dobe jej trvania.

4.4. Ak dôjde k výmene za nový tovar, začne plynúť nová záručná doba od prevzatia nového tovaru Kupujúcim.

4.5. Ak dôjde k výmene časti tovaru, u ktorej to povaha veci dovoľuje, za novú časť tovaru, na uvedenú časť tovaru začne plynúť nová záručná doba od prevzatia tejto novej časti tovaru Kupujúcim.

4.6. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

5. Postup pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady (Reklamácia)

5.1. Kupujúci je oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za vady tovarov doručením reklamovaného tovaru na adresu: KUĽAŠ s. r. o., Púpavová 2558/3, 080 06 Ľubotice, Slovenská republika.Kupujúci môže vždy využiť právo podať reklamáciu osobne v ktorejkoľvek prevádzkarni alebo v sídle Predávajúceho, alebo prostredníctvom poštovej alebo kuriérskej zásielky.

Pri reklamácii je Kupujúci povinný predložiť záručný list alebo doklad o zaplatení Kúpnej ceny. Kupujúcemu sa odporúča pri podaní reklamácie opísať vadu tovaru a uviesť ako sa daná vada tovaru prejavuje.

5.1.1. V prípade ak Kupujúci reklamuje tovar alebo službu inak ako osobne, sa odporúča Kupujúcemu, aby zasielal tovar spolu s detailným popisom vady tovaru, a dokladom preukazujúcim zakúpenie tovaru v našom obchode, napríklad doklad o zaplatení, faktúra, záručný list, a to z dôvodu urýchlenia reklamačného procesu, a to doporučene. Reklamovaný tovar zaslaný formou dobierky nebude Predávajúcim prevzatý.

5.1.2. Predávajúci určí osobu zodpovednú a poverenú prijímať a vybavovať reklamácie.

5.2. Po prevzatí reklamovaného tovaru Predávajúcim bude Kupujúcemu vystavené potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď; ak tomu bránia závažné okolnosti tak bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

5.3. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do troch dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch najneskôr do tridsiatich dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako tridsať dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí tridsaťdňovej lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma zaplatená Kupujúcim za tovar, alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

5.4. Ak Spotrebiteľ uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov odo dňa jeho kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do štrnástich dní odo dňa vybavenia reklamácie.

5.5. Ak Spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po uplynutí doby 12 mesiacov odo dňa jeho kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do štrnástich dní odo dňa takéhoto opätovného uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Takto opätovne uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

5.6. Spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovarov a služieb.

5.7. Náležitosti odborného posúdenia podľa bodu 5.4 tohto článku:

Odborné posúdenie musí obsahovať:

a) identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie;
b) presnú identifikáciu posudzovaného tovaru;
c) popis stavu tovaru;
d) výsledok posúdenia;
e) dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

5.8. O vybavení reklamácie a o spôsobe jej vybavenia je Predávajúci povinný informovať Spotrebiteľa, a to vhodnou a preukázateľnou formou (písomne), najneskôr do tridsiatich dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad a to najneskôr do tridsiatich dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5.9. Za ukončenie reklamačného konania (reklamácie) sa považuje jej vybavenie. Pod vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru Kupujúcemu, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny za tovar Kupujúcemu, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru Kupujúcemu, písomná výzva adresovaná Kupujúcemu na prevzatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie Predávajúcim.

5.10. Reklamovaný tovar Predávajúci po vybavení reklamácie Kupujúcemu doručí rovnakou formou, akou bola reklamácia uplatnená zo strany Kupujúceho. Zmena formy doručenia je možná len na základe súhlasu Kupujúceho.

6. Práva Kupujúceho pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady

6.1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady tovaru vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

6.2. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady tovaru, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

6.3. Ak tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

7. Záverečné ustanovenia

7.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu tohto Reklamačného poriadku. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Reklamačného poriadku je splnená jeho umiestnením v Internetovom obchode Predávajúceho.

7.2. Tento Reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť VOP. VOP sú zverejnené na webovej stránke Internetového obchodu Predávajúceho.

7.3. V prípade zmeny v Reklamačnom poriadku, na právne vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa uplatnia ustanovenia Reklamačného poriadku platného a účinného pri uzatvorení kúpnej zmluvy, a to až do momentu jej zániku a to bez ohľadu na spôsob jej zániku.

7.4.Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť jeho zverejnením v Internetovom obchode Predávajúceho dňa 1.2.2020.

 

Odstúpenie Kupujúceho – Spotrebiteľa od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu

 1. Kupujúci – Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, ak si Predávajúci riadne a včas splnil informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z..  Ak splnil Predávajúci tieto informačné povinnosti dodatočne, je Spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy do štrnástich dní odo dňa, keď Predávajúci dodatočne splnil uvedenú informačnú povinnosť, najneskôr však do dvanástich mesiacov odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy uplynie po štrnástich dňoch odo dňa, keď Predávajúci splnil uvedenú informačnú povinnosť.  Ak Predávajúci neposkytol Spotrebiteľovi poučenie o práve odstúpiť od zmluvy ani v dodatočnej lehote podľa predchádzajúceho odseku, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po dvanástich mesiacoch a štrnástich dňoch odo dňa začatia plynutia zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy možno u predávajúceho uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mail). Uplatnenie odstúpenia od zmluvy je možné uskutočniť aj prostredníctvom Formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je sprístupnený na webovej stránke Predávajúceho. Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj ústne a to najmä jednoznačne formulovaným vyhlásením Spotrebiteľa vyjadrujúcim jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ v odstúpení od zmluvy uvedie číslo objednávky, dátum nákupu, druh tovaru, meno a priezvisko, adresu a prípade aj číslo účtu, na ktorý mu budú vrátené všetky platby, ktoré poskytol Predávajúcemu z predmetnej kúpnej zmluvy, ak sa rozhodne, že si žiada zaslať platbu za Produkt a prípadné Náklady doručenia na ním uvedené číslo účtu. V prípade, že Spotrebiteľ neurčí číslo účtu na vrátenie platby za Produkt a prípadné Náklady doručenia, Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu za Produkt a prípadné Náklady doručenia rovnakým spôsobom, aký použil Spotrebiteľ pri svojej platbe.
 3. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v prípade, ak nebol Predávajúcim informovaný o možnosti odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie. Ak hodnota tovaru bola znížená v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru (napr. tovar bude poškodený), Spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu za takto vzniknutú škodu. Za zaobchádzanie s tovarom nad rámec zistenia vlastností a funkčnosti tovaru bude považované najmä použitie tovaru vo väčšej miere, než aká je potrebná na zistenie povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru. Za zníženie hodnoty tovaru budú rovnako považované predovšetkým opodstatnené výdavky na uvedenie výrobku do predošlého stavu.
 4. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 5. Ak spotrebiteľ od zmluvy odstúpi v zmysle zákona č.102/2014 Z.z., znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z., a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona č. 102/2014 Z.z.
 6. Predávajúci vráti Kúpnu cenu a prípadné Náklady doručenia do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy.
 7. Predávajúci nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.
 8. Zásielky zaslané Kupujúcim Predávajúcemu v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy ako dobierka nebudú zo strany Kupujúceho prevzaté. Kupujúcim odporúčame zasielať zásielky doporučene.
 9. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení, a to konkrétne:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal;

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote;

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.