Načítavam
X

Všeobecné obchodné podmienky

Internetového obchodu www.fajnyeshop.sk

I. Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov

 1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi:
  spoločnosťou
  Obchodné meno: KUĽAŠ s. r. o.
  Sídlo: Púpavová 2558/3, 080 06 Ľubotice
  Zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka číslo 39094/P
  IČO: 52 688 224
  DIČ: 2121102786
  IČ DPH: SK2121102786
  Bankový účet: SK03 1100 0000 0029 4307 7547
  Konajúca prostredníctvom: Mgr. Zuzana Kovalčíková, konateľ
  (ďalej len “Predávajúci“)
  a
  každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru alebo služieb ponúkaného Predávajúcim v Internetovom obchode Predávajúceho.
  1.1. Kontaktné údaje Predávajúceho:
  KUĽAŠ s. r. o.
  Adresa: Púpavová 2558/3, 080 06 Ľubotice, Slovenská republika
  Tel. č.: +421907121333
  Email: info@fajnyeshop.sk
 2. Predávajúci je prevádzkovateľom internetového obchodu, ktorý je dostupný na doméne s názvom www.fajnyeshop.sk (ďalej len “Internetový obchod“).
 3. Dodávateľom“ tovarov a služieb ponúkaných a predávaných v Internetovom obchode je Predávajúci.
 4. Kupujúcim“ je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho, a ktorá obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu.
 5. Spotrebiteľom“ je taký Kupujúci, ktorý pri uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
 6. Produkty“ sú tovary alebo služby, ktoré sú zverejnené v Internetovom obchode Predávajúceho a sú určené k ich predaju prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho.
 7. Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
  Odbor výkonu dozoru
  Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
  Tel. č. 051/772 15 97
  Fax č. 051/772 15 96
  Email: po@soi.sk
 8. V prípade akýchkoľvek sťažností alebo podnetov, môže tieto Spotrebiteľ adresovať aj priamo Predávajúcemu. Primárnou emailovou adresou Predávajúceho určenou na vybavovanie sťažností a podnetov Kupujúcich je nasledujúca emailová adresa Predávajúceho: info@fajnyeshop.sk. Akákoľvek sťažnosť alebo podnet Kupujúceho budú Predávajúcim posúdené a vybavené v súlade s aplikovateľnými právnymi predpismi a to do 10 pracovných dní odo dňa ich doručenia Predávajúcemu. Predávajúci informuje Kupujúceho o vybavení sťažnosti a podnetu Kupujúceho rovnakou formou, akou Kupujúci sťažnosť alebo podnet Predávajúcemu doručil.

II. Objednávka produktu a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, je objednávka Produktov realizovaná prostredníctvom elektronického objednávkového formulára v Internetovom obchode Predávajúceho, prípadne inými diaľkovokomunikačnými prostriedkami (napr. email, telefón, fax, a.i.).
 2. K akceptácii objednávky Produktov zo strany Predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, dochádza na základe písomného potvrdenia (elektronicky) prijatia objednávky Kupujúceho Predávajúcim, pričom Predávajúci informuje Kupujúceho, že objednávka produktu bola prijatá.
 3. Kúpna zmluva primárne zaniká splnením zmluvných povinností Predávajúceho a Kupujúceho.
 4. Kúpna zmluva môže zaniknúť aj dohodou zmluvných strán, odstúpením, prípadne výpoveďou.

III. Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Cena Produktov predávaných Predávajúcim prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len “Kúpna cena“) je uvedená samostatne pre každý Produkt a je platná v momente vytvorenia objednávky Kupujúcim.
 2. Kúpne ceny jednotlivých Produktov predávaných Predávajúcim prostredníctvom Internetového obchodu sú uvedené v mene Euro.
 3. Kúpna cena jednotlivých Produktov je zreteľne uvedená v Internetovom obchode. V Kúpnej cene jednotlivých Produktov nie sú zahrnuté prípadné aplikovateľné náklady na balné a dopravné, ani iné obdobné náklady súvisiace s doručením produktov (ďalej len “Náklady doručenia“). Odoslaním objednávky Kupujúci uvedené Kúpne ceny a príslušnú výšku prípadných Nákladov doručenia akceptuje.
 4. Kúpne ceny jednotlivých Produktov predávaných Predávajúcim prostredníctvom Internetového obchodu a prípadné Náklady doručenia sú uvedené v mene Euro a s DPH (predávajúci je platcom DPH).
 5. Kupujúci je povinný Predávajúcemu uhradiť Kúpnu cenu a prípadné Náklady doručenia riadne a včas

IV. Spôsoby platby

 1. Za tovar a služby v Internetovom obchode Predávajúceho môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu Kúpnu cenu a sumu prípadných Nákladov doručenia týmito spôsobmi:
  1.1. Platba na dobierku (Kupujúci zaplatí priamo kuriérovi pri preberaní tovaru) – cena 1,90 Eur s DPH;
  1.2. Platba prostredníctvom platobnej brány GOPAY;
  1.3. Platba prevodom na bankový účet Predávajúceho.
 2. V prípade úhrady Kúpnej ceny a prípadných Nákladov doručenia Produktov pred ich doručením Kupujúcemu, Kúpna cena a prípadné Náklady doručenia Produktov sa považujú za uhradené dňom pripísania peňažných prostriedkov určených na úhradu Kúpnej ceny a prípadných Nákladov doručenia Produktov na účet Predávajúceho.

V. Dodanie produktov

 1. Produkt Predávajúci expeduje do dvoch pracovných dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy. V prípade, ak si Kupujúci zvolil ako spôsob platby platbu prevodom na bankový účet Predávajúceho, Produkt Predávajúci expeduje do dvoch pracovných dní odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho. V prípade, ak Produkt nie je na sklade Predávajúceho, prípadne sa vyskytli iné objektívne skutočnosti znemožňujúce dodanie Produktu v lehote podľa prvej alebo druhej vety tohto bodu, Predávajúci sa zaväzuje vyexpedovať Produkt najneskôr do siedmych pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky Predávajúcim.
  1.1. Predávajúci je povinný dodať Produkty Kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite spolu s daňovými dokladmi, ktoré sa vzťahujú k objednávke, a inými dokladmi, ak existujú a sú typické pre dané Produkty, prípadne iné súvisiace služby.
 2. Ak Predávajúci nemôže Kupujúcemu z objektívnych dôvodov objednaný Produkt dodať, a to napriek skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať Kupujúceho a do pätnástich dní mu vrátiť zaplatenú Kúpnu cenu a prípadné Náklady doručenia za Produkt, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej Kúpnej ceny a prípadných Nákladov doručenia Predávajúcim Kupujúcemu zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim založený dotknutou kúpnou zmluvou automaticky zaniká.
  2.1. Predávajúci v zmysle čl. V, bod 2., vráti Kupujúcemu zaplatenú Kúpnu cenu a prípadné Náklady doručenia rovnakým spôsobom, akým ich uhradil Kupujúci. Zmena spôsobu vrátenia Kúpnej ceny je možná len so súhlasom Kupujúceho.
 3. Miestom dodania objednaného Produktu je adresa doručenia uvedená Kupujúcim v objednávke.
 4. Dodanie Produktu Predávajúci uskutoční spôsobom dohodnutým medzi Predávajúcim a Kupujúcim, najmä vlastnými prostriedkami k rukám Kupujúceho (alebo osoby Kupujúcim písomne splnomocnenej na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).
 5. Povinnosť Predávajúceho dodať Kupujúcemu Produkt v zmysle uzavretej kúpnej zmluvy je Predávajúcim splnená jeho odovzdaním Kupujúcemu (alebo osobe Kupujúcim písomne splnomocnenej na prevzatie produktu).
 6. Predávajúci môže zaslať Kupujúcemu časť objednávky, ktorá je okamžite dostupná, a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v dohodnutej lehote, najneskôr však v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že Kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke ako prípadné Náklady doručenia.

VI. Prevzatie produktu

 1. Nebezpečenstvo poškodenia Produktu a zodpovednosť za škodu na Produkte prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím Kupujúcim, pričom nezáleží na tom, či Kupujúci prevezme Produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej tretej osoby.
 2. Vlastnícke právo prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho momentom prevzatia Produktu Kupujúcemu.

2.1. Kupujúci má právo neprevziať dodaný Produkt od Predávajúceho alebo prepravcu v prípadoch:

a) dodania Produktu v rozpore s uzavretou kúpnou zmluvou;
b) dodania tovaru v poškodenom obale; alebo
c) dodania Produktu bez príslušných dokladov.

2.2. Pokiaľ dôjde k dodaniu Produktu Predávajúcim Kupujúcemu podľa písm. a) bodu 2.1 tohto článku, má Kupujúci právo na to, aby mu Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal Produkt v súlade s podmienkami dohodnutými v kúpnej zmluve, a to buď výmenou veci alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, má Kupujúci právo požadovať zľavu z Kúpnej ceny alebo právo odstúpiť od zmluvy.

VII. Prepravné – spôsoby dopravy Produktov a Náklady doručenia

 1. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, Náklady doručenia nie sú zahrnuté v Kúpnej cene Produktu. Tieto budú vyčíslené v automaticky vygenerovanej faktúre, alebo v cenovej ponuke zaslanej emailom, prípadne budú uvedené pri vypĺňaní objednávkového formulára v Internetovom obchode Predávajúceho a Kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou.
 2. Spôsoby dopravy a Náklady doručenia objednaných produktov:

2.1. Predávajúci doručuje Produkty na území Slovenskej republiky. Mimo územia Slovenskej republiky doručuje Predávajúci Produkty iba na základe predchádzajúcej výslovnej dohody s Kupujúcim.

2.2. Cena za dopravu prostredníctvom Slovenkej pošty pri doručení na pobočku Slovenskej pošty – 2,90 Eur s DPH.

2.3. Cena za dopravu prostredníctvom kuriérskej služby Slovenskej pošty – 4,90 Eur s DPH.

VIII. Odstúpenie Kupujúceho – Spotrebiteľa od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu

 1. Kupujúci – Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, ak si Predávajúci riadne a včas splnil informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z..  Ak splnil Predávajúci tieto informačné povinnosti dodatočne, je Spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy do štrnástich dní odo dňa, keď Predávajúci dodatočne splnil uvedenú informačnú povinnosť, najneskôr však do dvanástich mesiacov odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy uplynie po štrnástich dňoch odo dňa, keď Predávajúci splnil uvedenú informačnú povinnosť.  Ak Predávajúci neposkytol Spotrebiteľovi poučenie o práve odstúpiť od zmluvy ani v dodatočnej lehote podľa predchádzajúceho odseku, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po dvanástich mesiacoch a štrnástich dňoch odo dňa začatia plynutia zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy možno u predávajúceho uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mail). Uplatnenie odstúpenia od zmluvy je možné uskutočniť aj prostredníctvom Formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je sprístupnený na webovej stránke Predávajúceho. Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj ústne a to najmä jednoznačne formulovaným vyhlásením Spotrebiteľa vyjadrujúcim jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ v odstúpení od zmluvy uvedie číslo objednávky, dátum nákupu, druh tovaru, meno a priezvisko, adresu a prípade aj číslo účtu, na ktorý mu budú vrátené všetky platby, ktoré poskytol Predávajúcemu z predmetnej kúpnej zmluvy, ak sa rozhodne, že si žiada zaslať platbu za Produkt a prípadné Náklady doručenia na ním uvedené číslo účtu. V prípade, že Spotrebiteľ neurčí číslo účtu na vrátenie platby za Produkt a prípadné Náklady doručenia, Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu za Produkt a prípadné Náklady doručenia rovnakým spôsobom, aký použil Spotrebiteľ pri svojej platbe.
 3. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v prípade, ak nebol Predávajúcim informovaný o možnosti odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie. Ak hodnota tovaru bola znížená v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru (napr. tovar bude poškodený), Spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu za takto vzniknutú škodu. Za zaobchádzanie s tovarom nad rámec zistenia vlastností a funkčnosti tovaru bude považované najmä použitie tovaru vo väčšej miere, než aká je potrebná na zistenie povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru. Za zníženie hodnoty tovaru budú rovnako považované predovšetkým opodstatnené výdavky na uvedenie výrobku do predošlého stavu.
 4. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 5. Ak spotrebiteľ od zmluvy odstúpi v zmysle zákona č.102/2014 Z.z., znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z., a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona č. 102/2014 Z.z.
 6. Predávajúci vráti Kúpnu cenu a prípadné Náklady doručenia do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy.
 7. Predávajúci nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.
 8. Zásielky zaslané Kupujúcim Predávajúcemu v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy ako dobierka nebudú zo strany Kupujúceho prevzaté. Kupujúcim odporúčame zasielať zásielky doporučene.
 9. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení, a to konkrétne:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal;

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote;

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

IX. Alternatívne riešenie sporov

 1. V prípade, že Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do tridsiatich dní odo dňa jej odoslania Spotrebiteľom, má Spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení . Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/, alebo priamo TU). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/, alebo priamo TU. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim – Spotrebiteľom vyplývajúcich z kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich s kúpnou zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení.

X. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená jeho umiestnením v Internetovom obchode Predávajúceho. V prípade zmeny vo VOP sa zmluvný vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim založený kúpnou zmluvou riadi podľa VOP platných a účinných v čase uzavretia kúpnej zmluvy, a to až do momentu jej zániku a to bez ohľadu na spôsob jej zániku.
 2. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.
 3. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, ktoré konaju v rámci predmetu svojeje podnikateľskej činnosti sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 4. Neoddeliteľnú súčasť týchto VOP tvorí Reklamačný poriadok a Zásady a poučenia o ochrane osobných údajov Internetového obchodu Predávajúceho. Reklamačný poriadok a Zásady a poučenia o ochrane osobných údajov tohto internetového obchodu sú zverejnené na webovej stránke Internetového obchodu Predávajúceho.
 5. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením v Internetovom obchode Predávajúceho dňa 1.2.2020