Načítavam
X

Kliknutím na políčko „Súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania newsletterov“ udeľujem súhlas spoločnosti KUĽAŠ, s.r.o. (ďalej len „Prevádzkovateľ“), Púpavová 2558/3, 080 06 Ľubotice, IČO: 52 688 224, DIČ: 2121102786, IČ DPH: SK2121102786 so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu:

  • e-mailová adresa

na účely priameho marketingu – pre zasielanie newslettera a informácií o akciách a zľavách. Som si vedomý/á, že v rámci zasielania newsletterov bude spoločnosť KUĽAŠ, s.r.o. dodatočne získavať informácie o mojich aktivitách (nazývané ako „údaje o používaní“) o tom, či otváram newsletter, či a na aké a koľko krát kliknem na doručené odkazy, IP adresa, lokalizačné údaje, nastavenie jazyka. Tento súhlas udeľujem po dobu poskytovania služieb newsletteru.

Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje zlikvidované. Vaša e-mail adresa nebude používaná k automatizovanému profilovaniu ani k automatizovanému rozhodovaniu.

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že osobné údaje sú predmetom cezhraničného prenosu do USA. Poskytovateľ služby Mailchimp je spoločnosť The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 512 Means St., Suite 404, Atlanta, Georgia, ktorá pristúpila k zásadám „EU U.S. Privacy Shield“ (v oblasti spracúvania osobných údajov tzv. bezpečný štít).Viac informácií o tom ako spoločnosť MailChimp chráni Vaše súkromie sa dozviete https://mailchimp.com/legal.

Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať v každom doručenom emaily prostredníctvom odkazu pre odhlásenie alebo na adrese info@fajnyeshop.sk. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.

Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na základe písomnej žiadosti máte právo:

  • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, kedykoľvek súhlas odvolať;
  • na prenosnosť osobných údajov;
  • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Právo odvolať súhlas

V prípade, ak sú Vaše osobné údaje spracúvane na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky v každom doručenom emaily prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, emailom alebo písomne oznámením o odvolaní súhlasu.

Právo na opravu alebo zmenu

Je dôležité, aby sme mali o Vás správne informácie a žiadame Vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z Vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili emailovú adresu

Právo na obmedzenie spracovania

Od momentu, kedy ste požiadali o opravu Vašich osobných údajov, kým nebudeme môcť potvrdiť presnosť Vašich osobných údajov (alebo ich podľa Vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať Vaše osobné údaje iba v súlade s Vaším súhlasom alebo ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného.

Právo na vymazanie

Ak spracovávame Vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame Vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.

Právo na prístup

Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne.

Tieto zásady ochrany osobných údajov súvisiacich so zasielaním newslettera nadobúdajú platnosť 21.11.2020